Vedtekter

VEDTEKTER
for
Orkla jeger- og fiskerforening

Stiftet 13. august 1916

Vedtekter er revidert på foreningens årsmøte – 1976
Vedtektene er revidert på foreningens årsmøte 23/2 – 1995.
Vedtektene er revidert på foreningens årsmøte 29/3 – 2012.

§ 1. Foreningens navn og formål

Foreningens navn er:
Orkla Jeger- og Fiskerforening

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Foreningens formål er:
– Å knytte jegere, fiskere og andre interesserte sammen i felles arbeid for å bedre vilt- og fiskebestandene ved positive tiltak på vilt- og fiskestellets område.
– Å arbeide for fremme av human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
– Å innarbeide i den allmenne bevissthet aktelse for landets jakt-, fiske- og friluftslovgivning.
– Å arbeide for riktigere bruk av våpen og sportsfiskeredskap, samt for bedring av våre jakthunder, ved arbeide av kynologisk art (kynologi: Læren om hunden).
– Å drive miljøarbeide.

§ 2. Medlemmenes plikter

Ethvert medlem er pliktig til å motta valg til de verv hvortil de velges av foreningen, fylkeslaget, NJFFs styre, landsstyre eller landsmøte, men kan nekte å motta valg for så lang tid som det har fungert.

Medlem som gjør seg skyldig i forsettelig overtredelse av jakt og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin opptreden skader foreningens formål, skal suspenderes, og i svært alvorlige saker av styret ekskluderes for kortere eller lengre tid. Vedkommende medlem har rett til å forelegge sin sak for årsmøtet som treffer sin beslutning i saken med 2/3 majoritet.

§ 3. Foreningens ledende organer

1. Årsmøte (generalforsamling)
2. Hovedstyret

§ 4. Styret

Foreningen ledes av et styre på 13 medlemmer, som velges av årsmøtet for to år av gangen. Valgene foretas slik at ikke flere enn 7 styremedlemmer er på valg hvert år.

Styrets medlemmer er:
1. Leder
2. Nestleder – velges blant styremedlemmene.
3. Sekretær
4. Kasserer
5. Ansvarlig web/informasjon
6. Vaktmester/materialforvalter
7. Leder Hundeutvalg
8. Leder fiskeutvalget
9. Leder leirdueutvalget
10. Leder elgbaneutvalget
11. Leder studieutvalget
12. Leder ungdomsutvalget
13. Leder Natur- miljø- og fotoutvalget
14. Leder knivutvalget

Styremøte avholdes når lederen bestemmer, eller når det forlanges av minst 7 styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer møter.

Beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Over styrets forhandlinger føres protokoll.

§ 5. Styrets plikter

Styret skal:
1. Ivareta foreningens anliggender, forvalte dens midler og håndheve vedtektene.
2. Kontrollere listen over foreningens medlemmer.
3. Forelegge for årsmøtet beretning om foreningens virksomhet siden siste årsmøte, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og arbeidsprogram for kommende år.
4. Forelegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av andre påskjønnelser, samt framlegge eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret.
5. Håndtere innrapportert ulovlig jakt og fiske.
6. Velge (opprette) andre avdelinger (utvalg) som viser seg nødvendig.
7. Sende årsberetning til NJFF innen 31. mars hvert år.

§ 6. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1/4. Det innkalles av styret med 3 ukers varsel.

Innkallelsen skal være ledsaget av møtets dagsorden.

Saker som ikke er oppført på dagsorden kan ikke avgjøres på møtet, med mindre styret foreslår at saken fremmes, og slikt forslag vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret innen 14 dager før årsmøtet. Forslag til vedtekts endring kan kun behandles på ordinært årsmøte og krever for å bli vedtatt, minst 2/3 av de avgitte stemmer. Vedtatte endringer må for å bli endelige, godkjennes av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Over årsmøtets forhandlinger føres protokoll.

Det ordinære årsmøte skal:
1. Gjennomgå og treffe beslutninger om styrets beretning om foreningens virksomhet i foregående kalenderår.
2. Gjennomgå og treffe beslutning om foreningens regnskap for foregående kalenderår.
3. Behandle styrets budsjettforslag og evt. arbeidsprogram for kommende år.
4. Fastsette medlemskontingenten.
5. Ha tilsyn med at tidligere fattede beslutninger er utført i overensstemmelse med forutsetningene.
6. Utnevne eventuelle æresmedlemmer samt fatte beslutninger om andre påskjønnelser til medlemmer etter innstilling fra styret.
7. Velge styrets leder.
8. Velge styrets medlemmer.
9. Velge de forskjellige utvalgs medlemmer.
10. Velge 2 revisorer.
11. Velge valgkomité på 3 medlemmer. Styremedlemmer kan ikke velges.
12. Fatte beslutning om andre saker som er oppført på dagsorden.
13. Fatte beslutning om saker utenfor dagsorden som årsmøtet har besluttet å ta opp til behandling.
14. I saker som gjelder vedtektsendringer, skal det fra styrets side legges fram en skriftlig redegjørelse.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller hvis det skriftlig forlanges av 1/3 av medlemmene.

Det innkalles med samme varsel og på samme måte som bestemt for ordinært årsmøte.
På ekstraordinært årsmøte kan kun den eller de saker som står i innkallelsen behandles.
Over møtets forhandlinger føres protokoll.

§ 8. Fiskeutvalg

Fiskeutvalget består av minst 8 medlemmer medregnet leder. Lederen har plass i foreningens styre. Utvalget skal selv velge nestleder. Nestleder velges for ett år av gangen. Medlemmene velges av årsmøtet for 2 år av gangen.
Valg på påfølgende årsmøte foretas slik at ikke flere enn 50% av medlemmene er på valg hvert år.

Fiskeutvalgsmøter avholdes når leder bestemmer, eller når det forlanges av minst 5 utvalgsmedlemmer. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene møter.

Beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Fiskeutvalget skal:
1. Planlegge og sette ut i livet ønskelige fiskestelltiltak i samråd med Orkla JFFs styre, og arbeide for å skaffe fiskemuligheter for medlemmene.
2. Organisere oppsyn på de fiskevald som foreningen disponerer.
3. Stå for salg og fordeling av fiskekort og innhenting og bearbeiding av fangstoppgaver.
4. Planlegge og avvikle kurs/studievirksomhet innen de felter som naturlig hører inn under utvalget. Denne virksomheten skjer i samarbeid med de øvrige utvalg når dette er nødvendig. Brevkurs og studieringer følger opplegget til Studieforbundet natur og miljø.
5. Ordne med fiskestier, fiskekonkurranser med mer.
6. Fremme for godkjenning av styret avtaler og/eller tiltak som medfører økonomiske uttellinger eller forpliktelser.
7. Avgi regnskap til foreningens kasserer fra sine arrangementer.
8. Behandle og utføre andre saker styret pålegger utvalget.
9. Innsende til styret beretning om arbeidet i det forløpne år.

§ 9. Ungdomsutvalget

1. Målsetning
Gjennom ungdomsarbeidet ønsker foreningen å:
a. – Være et alternativ i lokalmiljøet for ungdom som trenger å delta i en kameratflokk med god ånd og sunne aktiviteter.
b. – Gi ungdommen en bevisst og målrettet opplæring som fører til økologisk forståelse.
c. – Gi ungdom som er spesielt interessert og motivert for jakt og fiske nødvendig opplæring.
d. – Gi ungdommen kunnskap om og innarbeide aktelse for landets jakt-, fiske- og friluftslovgivning.
e. – Innarbeide hos ungdommen gode vaner ved bruk og behandling av våpen og ammunisjon.

2. ORGANISERING AV UNGDOMSARBEIDET

Foreningens medlemmer under 25 år utgjør Orkla JFFs Ungdomsgruppe.
Ungdomsutvalget organiserer og leder ungdomsarbeidet i foreningen gjennom eget årsmøte og styre. Den skal arbeide sjølstendig og på eget initiativ innenfor hovedforeningens lover. Ungdomsgruppen er en del av hovedforeningen, og dens styre fungerer som hovedforenings ungdomsutvalg på linje med de andre utvalg og grupper.

UNGDOMSGRUPPENS STYRE
Ungdomsgruppens årsmøte velger minst 4 medlemmer til et ungdomsstyre, og bestemmer deres funksjon i styret. I tillegg velger hovedstyret 1 representant som tiltrer ungdomsstyret med full tale-, forslags og stemmerett. Ungdomsstyret velges for 2 år av gangen. Ved påfølgende årsmøter står hver gang 50 % av medlemmene på valg.
Ungdomsgruppens leder har plass i hovedforeningens styre som fullverdig styremedlem.

Ungdomsgruppen består av:
1. Leder
2. Nestleder
3. Sekretær
4. Kasserer

UNGDOMSSTYRETS PLIKTER
Styremøte avholdes når formannen bestemmer, eller når det forlanges av minst 4 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter. Beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Styret skal:
a: Planlegge og samordne virksomheten i Ungdomsgruppen i henhold til foreningens målsetting med ungdomsarbeidet.
b: Føre liste over Ungdomsgruppens medlemmer og engasjere flest mulig av medlemmene i sitt arbeid. Om ønskelig kan det opprettes egne utvalg etter mønster av hovedforeningen for å aktivisere flest mulig.
c: Forberede saker for- og innkalle til Ungdomsgruppens årsmøte etter de samme vedtekter som gjelder for hovedforeningen.
d: Forelegge for Ungdomsgruppens årsmøte beretning om ungdomsgruppens virksomhet siste år, samt budsjett og arbeidsprogram for kommende år.
e: Planlegge og avvikle kurs/studievirksomhet i Ungdomsgruppen i samarbeid med forbundets ungdomssekretær, fylkeslagets ungdomsutvalg eller hovedforeningens styre eller utvalg. Denne virksomheten skal følge Studieforbundet natur og miljøs opplegg.
f: Behandle saker fra hovedforeningen som har betydning for Ungdomsgruppen.
g: Fremme for godkjenning av hovedforeningens styre tiltak som medfører større økonomiske uttellinger eller forpliktelser.
h: Legge forholdene til rette for deltagelse i stevner og arrangementer i og utenfor foreningens naturlige distrikt.
i: Føre regnskap over sine inntekter og utgifter i samarbeid med hovedforeningens kasserer. Ungdomsgruppens regnskap føres som en del av – og revideres sammen med hovedforeningens regnskap.
j: Føre protokoll over sine forhandlinger, og avgi beretning om Ungdomsgruppens virksomhet siste år, sitt forslag til budsjett og arbeidsprogram for kommende år til hovedforeningens styre.

5. UNGDOMSGRUPPENS ÅRSMØTE

Medlemmer inntil 25 år og Ungdomsstyrets medlemmer har stemmerett for Ungdomsgruppens årsmøte. Dette avholdes før hovedforeningens årsmøte. Ungdomsgruppen gir sitt årsmøtes innstilling til Ungdomsstyrets årsberetning, regnskap, budsjett, arbeidsprogram og andre saker som har vært behandlet, på hovedforeningens årsmøte.

Ungdomsgruppens årsmøte skal:
a: Gjennomgå og treffe beslutning om styrets beretning om virksomheten i foregående kalenderår.
b: Gjennomgå og treffe beslutning om Ungdomsgruppens regnskap for siste kalenderår.
c: Behandle Ungdomsstyrets budsjettforslag og evt. arbeidsprogram for kommende år.
d: Ha tilsyn med at tidligere fattede beslutninger er utført i samsvar med forutsetningene.
e: Velge Ungdomsstyrets leder.
f: Velge 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
g: Velge valgkomité på 3 medlemmer.
h: Fatte beslutning om andre saker som er oppført på dagsorden.
i: Føre protokoll over sine forhandlinger.

§ 10. Hundeutvalget

Hundeutvalget består av: Fuglehundgruppen
Ettersøkshundgruppen
Harehundgruppen

Utvalget består av min. 5 medlemmer medregnet leder.

Medlemmene velges for 2 år av gangen. Valg på påfølgende årsmøte foretas slik at ikke flere enn 50% av medlemmene er på valg hvert år.
Ved påfølgende årsmøter står annenhver gang 2 og 3 medlemmer på valg.

Utvalgets leder har plass i hovedstyret.

HUNDEGRUPPENES FORMÅL OG ARBEIDSOPPGAVER
Hundegruppene skal arbeide for bedre forståelse for bruk av jakthunder og et mer ansvarsbevisst hundehold. Gruppene ivaretar foreningens interesser iht. samarbeidsavtalen mellom NKK og NJFF.

Gruppenes arbeidsoppgaver:
a: Spre opplysninger om gjeldende lovbestemmelser om hundhold.
b: Gi råd i jakthundspørsmål, og ta initiativ til å avvikle dressurkurs, opplæring av ettersøkshunder, saurenhetsdressur, instruktørkurs, med mer.
c: Avvikle utstillinger og jaktprøver.
d: Utstede og fordele registreringskort for medlemmer med jakthund.
e: Avgi regnskap over og overføre inntekter fra sine arrangementer til foreningens kasserer.
f: Avgi beretning om utvalgets virksomhet siste år til styret ved årets slutt.

§ 11. Jaktskytegruppen

Jaktskytegruppen består av Leirdueutvalget og Elgbaneutvalget

Det enkeltes utvalgs styrer består av min. 5 medlemmer, medregnet ledere, som begge velges på årsmøtet.

Medlemmene velges for 2 år av gangen. Utvalgenes ledere har plass i hovedstyret. Disse holder hovedstyret orientert om virksomheten. Valg på påfølgende årsmøte foretas slik at ikke flere enn 50% av medlemmene er på valg hvert år.

AVDELINGENES FORMÅL OG ARBEIDSOPPGAVER
Avdelingene skal legge forholdene til rette for jaktskyting innen foreningen og stå for drift av foreningens elgbane- og leirdueanlegg.

Gruppens formål og arbeidsoppgaver:
a: Arrangere åpne, terminfestede og lokale arrangementer innen jaktskyting.
b: Avvikle instruksjon/kurs i leirdueskyting og våpenbehandling.
c: Holde seg til enhver tid à jour med de gjeldende regler for jaktskyting og tilliggende oppgaver.
d: Assistere andre grupper/avdelinger under arrangementer der jaktskyting inngår.
e: Forvalte beholdninger av leirduer, ammunisjon og annet utstyr som inngår i gruppenes virksomhet.
f: Avgi regnskap over – og overføre inntekter fra sine arrangementer og salg av duer og ammunisjon i avdelingenes regi, til foreningens kasserer ved årets slutt.

§ 12. Studieutvalget

Studieutvalget består av minimum 2 personer som velges av årsmøtet.
Leder har plass i hovedstyret og velges på årsmøte.

Studieutvalget skal arrangere kurser og opplæring i emner og aktiviteter som naturlig hører til innen jakt og fiske. NJFF, og dermed OJFF er tilknyttet Studieforbundet natur og miljø, og kurs og aktiviteter følger retningslinjer herfra.

Nye kursplaner som forventes å gi støtte, må forhåndsgodkjennes av Studieforbundet.
Utvalget er ansvarlig for å forhåndsmelde og å sende inn deltagerlister til Studieforbundet. Regnskap føres over mottatt støtte fra Studieforbundet, samt innkrevet kursavgift fra deltagere.

Kursavgifter fastsettes av hovedstyret.

Utvalget er økonomisk ansvarlig ovenfor hovedstyret, og eventuelle overskudd overføres hovedkassen ved årets slutt.

§ 13. Natur- miljø- og fotoutvalget

Natur- miljø- og fotoutvalget består av min. 3 personer som velges av årsmøtet og konstituerer seg selv.

Medlemmene velges på årsmøtet for 2 år av gangen. Valg på påfølgende årsmøte foretas slik at ikke flere enn 50% av medlemmene er på valg hvert år.

Leder i utvalget har plass i hovedstyret og velges på årsmøtet.

Utvalgets formål og oppgaver.
1. Fremme interessen for natur- miljø- og fotoarbeid i foreningen
2. Gjennomføre opplæring i emner og aktiviteter som naturlig hører utvalget til innen jakt og fiske.
3. Arrangere kurs, samlinger og klubbkvelder innen sitt emne
4. Forvalte fellesutstyr som hører til utvalget.
5. Avgi årsberetning til styret ved årets slutt.

§ 14. Knivutvalget

Knivutvalget styre består av min 2 medlemmer medregnet leder. Leder har plass i hovedstyret. Medlemmene velges på årsmøtet for 2 år av gangen. Valg på påfølgende årsmøte foretas slik at ikke flere enn 50% av medlemmene er på valg hvert år.

Utvalgets formål og oppgaver.
a. Arbeide med å ivareta kunnskapene om knivmaking.
b. Arrangere kurs, samlinger og klubbkvelder med knivarbeider.
c. Forvalte fellesutstyr som hører til avdelingen.
d. Avgi årsberetning til styret ved årets slutt.

§ 15. Økonomi

Foreningens regnskap følger kalenderåret.

Foreningen dekker utgiftene for sine representanters reiser til landsmøter etter reisefordeling, samt reiseutgifter som styrets medlemmer og andre medlemmer har ved ivaretakelse av foreningens virksomhet.

Foreningen følger NJFFs ordning med direkte innkreving av medlemskontingenten. Denne forfaller forskuddsvis 31.desember hvert år.

Alle utvalg er økonomisk ansvarlig ovenfor hovedstyret.

§ 16. Foreningens utmeldelse av Norges Jeger og Fiskerforbund

For utmeldelse av Norges Jeger og Fiskerforbund, kreves 2/3 flertall ved skriftlig avstemming blant samtlige innmeldte medlemmer.

Resultatet forelegges påfølgende ordinære årsmøte for vedtakelse.

§ 17. Foreningens oppløsning

I tilfelle det foreligger nærmere motivert forslag om foreningens oppløsning, skal styret behandle dette som bestemt for lovendringer. For vedtakelse kreves 2/3 flertall i 2 på hverandre følgende ordinære årsmøter.